PEARLDROPS OF WISDOM

En tiedä missä nämä viisaudet on alunperin julkaistu, suomensin ne sivuilta joissa lähdettä ei mainittu. (Löysin tosin yhdeksi lähteeksi linkin sivuille: http://www.indotalisman.com/pdow.html)

Be silent when others cowardly speak;
Speak when others are cowardly silent.

Ole vaiti kun toiset pelkurimaisesti puhuvat, puhu kun toiset ovat pelkurimaisesti hiljaa.

Wise men see divinity in every face when,
Fools see demons in every one.

Viisaat näkevät jumalallisuutta jokaisissa kasvoissa, kun hölmöt näkevät demoneita jokaisessa.

Wise men respond to attack with love in their hearts when,
Fools react with fear and anger.

Viisaat vastaavat hyökkäykseen sydämensä rakkaudella, kun hölmöt reagoivat pelolla ja vihalla.

Be not like fools who judges others,
But be wise in judging thyself foremost.

Älä ole kuten hölmöt jotka tuomitsevat toisia, vaan ole viisas tuomitessasi ennenkaikkea itseäsi.

Seek not short-lived pleasures which cause thee to die as a mortal,
But seek eternal values that thou may transform into an immortal.

Älä etsi lyhytkestoisia iloja jotka tekevät sinut kuolevaiseksi, vaan etsi ikuisia arvoja jotka voit muuttaa kuolemattomiksi.

Be wise, live and act with soul purpose,
Unlike fools who live and act carnally.

Ole viisas, elä ja toimi sielun tarkoituksella, toisin kuin hölmöt jotka elävät ja toimivat lihallisesti.

Thoughts bring pain, thoughts bring pleasure,
Transcend such ambiguity by transcending thoughts.

Ajatukset tuovat tuskaa, ajatukset tuovat nautintoa, ylitä sellainen kaksinaisuus sen murtavilla ajatuksilla.

Fools flee problems only to face them again,
Be wise, face problems that thou may rise higher.

Hölmöt pakenevat ongelmia vain kohdatakseen ne jälleen, ole viisas, kohtaa ongelmat että voit nousta ylemmäs.

Deceit, violence, selfishness--these maintain mortality,
Honesty, non-violence, selfishness--these evokes immortality.

Petos, väkivalta, itsekkyys - nämä pitävät yllä kuolevaisuutta. Rehellisyys, väkivallattomuus, itsekkyys (itsensä arvostaminen) - nämä herättävät kuolemattomuuden.

Fools believe what they are not, to be what they are.
Wise men understand what they are, to be what they are.

Hölmöt uskovat olevansa jotain mitä eivät ole. Viisaat ymmärtävät sen mitä ovat, olevan sen mitä he ovat.

Fools are slaves to Nature;
Wise men are her handmaidens.

Hölmöt ovat Luonnon armoilla, viisaat ovat hänen palvelijoitaan.

Fools are attracted to appearances and are thus deceived,
Wise men know their essence and are thus liberated.

Hölmöt viehättyvät ulkomuodoista ja ovat siten huijattuja, viisaat tietävät perusolemuksensa ja ovat siten vapautettuja.

Death is a stranger to and feared by fools,
To wise men, "death" is a friend and welcomed.

Kuolema on tuntematon ja pelätty asia hölmöille, viisaille "kuolema" on ystävä ja tervetullut.

Fools accuse all but themselves for their personal problems;
Wise men blame themselves alone for the problems of the world.

Hölmöt syyttävät kaikkia muita paitsi itseään omista ongelmistaan, viisaat syyttävät yksin itseään maailman ongelmista.

Fools pursue instant development and attainment--their acquisitions are subsequently instantly lost;
Wise men work diligently upon their own development and attainment--their acquisitions are
permanently gotten.

Hölmöt tavoittelevat jatkuvaa kehitystä ja saavutuksia - heidän hankintansa ovat sittemmin välittömästi kadotetut. Viisaat työskentelevät uutterasti oman kehityksensä ja saavutustensa eteen - heidän hankintansa ovat pysyvästi saavutetut.

Fools seek the quick way and thus unknowingly tread the long path;
Wise men seek the right way and knowingly tread the quick path.

Hölmöt etsivät nopeaa tietä ja siten tiedostamattaan kulkevat pitkää tietä, viisaat etsivät oikeaa tietä ja tiedostaen kulkevat nopeaa tietä.

Fools look down and laugh,
Wise men look up and sigh.

Hölmöt katsovat alas ja nauravat, viisaat katsovat ylös ja huokaisevat.

Fools are arrogantly complacent with their abundance,
Wise men give thanks for their mere pittance.

Hölmöt ovat ylimielisesti omahyväisiä yltäkylläisyydessään, viisaat antavat kiitosta pikkurahalleen.

A fool is a wise man at a certain stage of spiritual progress,
Just as a wise man is a fool at a certain stage of spiritual progression.

Hölmö on viisas tietyssä tasossa henkistä kasvua, kuten viisas on hölmö tietyssä tasossa henkistä kasvua.

Fools believe complexity to be of value,
Wise men know simplicity to be of true value.

Hölmöt uskovat monimutkaisuuden olevan arvo, viisaat tietävät että yksinkertaisuus on todellinen arvo.

Wise men believing themselves wise are foolish,
Fools knowing themselves foolish are wise.

Viisaat, uskoen olevansa viisaita ovat hölmöjä, hölmöt tietäen olevansa hölmöjä ovat viisaita.

The purpose of the Soul a fool does ignore,
The purpose of the false ego the wise dismiss.

Hölmö sivuuttaa Sielun tarkoituksen, viisas sivuuttaa valheellisen egon.

False beliefs create the false ego,
True knowledge manifests the True Soul.

Väärät uskot luovat valheellisen egon, todellinen tietämys ilmaisee Todellisen Sielun.

Fools are asleep and dead to Reality,
Wise men are awake and alive to it.

Hölmöt ovat unessa ja kuolleita todellisuudelle, viisaat ovat hereillä ja elossa sille.

Fools believe the mind-body continuum to be the Self and thus they suffer,
Wise men know the Self to be the Self and are thus liberated.

Hölmöt uskovat että mieli-ruumis jatkumo on Itse ja täten he kärsivät. Viisaat tietävät että Itse on Itse ja ovat täten vapautetetut.

Fools delay spiritual-culture for they forget the nearness of death;
Wise men cultivate themselves every minute for they remember it.

Hölmöt viivyttävät henkistä kulttuuria  koska unohtavat kuoleman läsnäolon. Viisaat kasvattavat itseään joka minuutti muistaakseen sen.

Fools are attached to worldly phenomena and thus experience pleasure and pain,
Wise men detach themselves from worldly occurrences and thus transcend those dual states.

Hölmöt ovat liitetyt maailman laajuiseen ilmiöön ja täten kokevat nautintoa ja kärsimystä. Viisaat irrottavat itsensä maailman tapahtumista ja täten ylittävät nuo kaksinaisuus olotilat.

Fools find ways to work with human laws in conducting their misdeeds,
Wise men simply obey Cosmic laws in conducting their lives.

Hölmöt etsivät mahdollisuuksia työskennellä ihmislakien mukaan tekosiensa ohjailussa. Viisaat yksinkertaisesti noudattavat Kosmisia lakeja elämiensä ohjailussa.

Those who are beautiful see only beauty in God's creation;
Those who are ugly see only ugliness in everything.

He jotka ovat kauniita, näkevät vain kauneutta Jumalan luomisissa. He jotka ovat rumia näkevät rumuutta kaikessa.

Fools conform to the letter of the law and are thus bound by it,
Wise men conform to the spirit of the law and are thereby liberated.

Hölmöt noudattavat lakien kirjaimia ja ovat täten sidottuja niihin. Viisaat noudattavat lain sielua ja ovat täten vapautetut.

Fools believe wisdom, experience, and spiritual development to be related to the physical years of a person; Wise men know that wisdom, experience, and spiritual development to be related to the soul.

Hölmöt uskovat viisauden, kokemuksen ja henkisen kehityksen olevan suhteessa henkilön fyysiseen ikään. Viisaat tietävät että viisaus, kokemus ja henkinen kehitys ovat sieluun liittyviä.

Fools only honor those that benefit them,
Wise men honor all whom they benefit.

Hölmöt kunnioittavat vain niitä jotka ovat heille hyödyksi, viisaat kunnioittavat kaikkia joista he hyötyvät.

A fool is in confusion by his own state of mind,
A wise men is in a state of joy for that is his true nature.

Hölmö on sekaantunut omaan mieleensä, viisas on ilossa joka on hänen todellinen luontonsa.

Fools believe themselves powerful but are dependent upon their external supports;
Wise men are powerful for they are dependent upon none but their own subtle energy.

Hölmöt uskovat olevansa voimakkaita mutta ovat riippuvaisia ulkoisesta avusta. Viisaat ovat voimakkaita koska he eivät ole riippuvaisia kuin heidän omasta hienovaraisesta energiastaan.

Fools await their luck, await their fate;
Wise men create their luck, create their fate.

Hölmöt odottavat onneaan, odottavat kohtaloaan. Viisaat luovat onnensa, luovat kohtalonsa.

Without humility one is never wise,
With humility one is never foolish.

Ilman nöyryyttä ei ole viisautta, nöyryydessä ei ole hölmöyttä.

All that is of value one takes along to the other side,
All that is worthless one leaves behind.

Kaiken arvokkaan ihminen ottaa mukaansa toiselle puolelle, kaiken arvottoman jättää taakseen.

Fools attack that which they do not know,
Wise men surrender to that which they do know.

Hölmöt hyökkäävät kun eivät tunne, viisaat antautuvat sille minkä tuntevat.

Those that boast of seeing God's light and are untransformed are fools,
Wise men, however, are silent in words but loud in virtues.

He jotka kerskuvat nähneensä Jumalan valon ja ovat muuttumattomia, ovat hölmöjä. Viisaat sen sijaan ovat hiljaisia sanoissaan mutta äänekkäitä hyveellisyydessä.

He who would not give will not be given,
He who gives shall be looked after.

Hän joka ei antaisi, ei saa. Hän joka antaa, hänestä huolehditaan.

Fools emphasize the pronoun "I" too much,
Wise men no longer has such an egoic sense.

Hölmöt korostavat pronominiä "minä" liian paljon, viisailla ei enää ole sellaista itsekästä tunnetta.

Fools judge what they see at the surface, what they believe to be and are thus misled.
Wise men look into the hearts, the hidden thoughts, the character and light of men, and thus they
judge wisely.

Hölmöt tuomitsevat mitä näkevät pinnalla, mitä he uskovat olevan ja ovat täten harhaanjohdetut. Viisaat katsovat sydämiin, kätkettyihin ajatuksiin, ihmisten luonteeseen ja valoon, ja täten he tuomitsevat viisaasti.

The costliest thing in the world fools ignore,
Wise men treasure and nurture it constantly and lovingly.

Arvokkaimman asian maailmassa hölmöt sivuuttavat, viisaat pitävät aarteenaan ja huolehtivat siitä jatkuvasti ja rakastavasti.

Fools believe that they have found what they are searching for and are thus complacent;
Wise men are never complacent no matter where they stand.

Hölmöt uskovat että he ovat löytäneet etsimänsä ja ovat täten omahyväisiä. Viisaat eivät ole koskaan omahyväisiä huolimatta missä asemassa ovat.

Experiences serves no purpose unless its value is extracted;
Its extraction is likewise valueless unless it causes a spiritual transformation.

Kokemukset eivät palvele tarkoitusta ellei niiden arvoa ole määritetty. Määritys on myös arvoton ellei se aiheuta hengellistä muutosta.

Discipline may result in liberation or it may result in bondage,
Fools serve discipline whereas wise men are served by it.

Järjestys voi seurata vapautumisesta tai se voi seurata orjuudesta. Hölmöt palvelevat järjestystä siinä missä viisaat tulevat palvelluiksi.

He who knows least believe himself to know most;
And he who knows most believe himself to know least.

Hän joka tietää vähiten, uskoo itse tietävänsä eniten. Hän joka tietää eniten uskoo itse tietävänsä vähiten.

The higher we get the more subtle the temptations;
Fools will always be deceived, glamored and deluded--wise men will always be on guard.

Mitä ylemmäs pääsemme sen hienovaraisemmat houkutukset. Hölmöt tulevat aina huijatuiksi, lumotuiksi ja harhaisiksi - viisaat tulevat aina olemaan suojassa.

Spiritual transformation requires more than a single step;
The Spiritual Path is an eternal trek with a receding goal.

Hengellinen muutos vaatii enemmän kuin yhden askeleen, henkinen tie on ikuinen polku loittonevalla maalilla.

One's spiritual understanding is in a constant state of evolution;
There is no moment when a person is completely right in his comprehension.

Henkinen ymmärrys on jatkuvassa kehityksessä, ei ole hetkeäkään että oltaisiin oikeassa käsityksessä.

Humans who believe human beings to be the pinnacle of creation remain as such.
Saints believing sainthood to be the highest remain as such; gods who believe godhood to be the
highest will likewise remain at that level.

Ihmiset jotka uskovat ihmisen olevan luomakunnan huippupiste, pysyvät sellasisina. Pyhät uskoen pyhyyden olevan huippu, pysyvät sellaisina. Jumalat jotka uskovat jumaluuden olevan huippu, pysyvät myös sillä tasolla.

Without opening the heart jewel there is no true unfoldment;
Without love and compassion unfoldment is not true.

Ilman sydämen jalokiven avaamista ei ole todellista avautumista. Ilman rakkautta ja myötätuntoa avautuminen ei ole totta.

The purpose of life is more than knowing God;
For by knowing God one becomes aware of more purposes in life.

Elämän tarkoitus on enemmän kuin Jumalan tunteminen. Tuntiessa Jumalan tullaan tietoiseksi useimmista elämän tarkoituksista.

He lies when he says he knows God and yet shows vices;
One's virtues declares one's knowledge of God.

Hän valehtelee sanoessaan että tuntee Jumalan ja silti näkyy sijaisia. Hyveellisyys julistaa tietoisuuden Jumalasta.

Fools wait to be chosen,
Wise men choose to be chosen.

Hölmöt odottavat tulevansa valituiksi, viisaat valitsevat tulevansa valituiksi.

Fools think as mortals and thus suffer;
Wise men think as immortals and are thus liberated.

Hölmöt ajattelevat kuin kuolevaiset ja täten kärsivät, viisaat ajattelevat kuin kuolemattomat ja ovat täten vapautetut.

The disciplines of the past may not be applicable for the present;
The disciplines of the present may not be applicable for the future.

Menneisyyden järjestyssäännöt eivät välttämättä ole käyttökelpoisia nykyisyyteen. Nykyisyyden järjestyssäännöt eivät välttämättä ole käyttökelpoisia tulevaisuuteen.

Fools unthinkingly follow disciplines without questioning their purpose;
Wise men seek to learn their purposes and to know their relevancy and necessity.

Hölmöt ajattelmattomuudessaan seuraavat sääntöjä kyseenalaistamatta tarkoitusperiään. Viisaat etsivät oppiakseen tarkoituksiaan ja ymmärtääkseen merkityksiä ja tarpeita.

In everything, fools seek quantity rather than quality;
Wise men, however, seek quality rather than quantity.

Kaikessa hölmöt etsivät määrää ennen laatua, viisaat etsivät laatua ennen määrää.

Fools pride themselves in being the highest-evolved creature in the universe;
Wise men know themselves to be the brothers to the lowest and highest beings.

Hölmöt ylpeilevät olevansa huippukehittynyt olento universumissa, viisaat tietävät olevansa veljiä alimpien ja korkeimpien olentojen kanssa.

Fools pride themselves with their years of discipline and experiences of a single incarnation; they
often judge others by this human standard.

Hölmöt ylpeilevät vuosien kurinalaisuudella ja kokemuksilla yhdessä inkarnaatiossa, he tuomitsevat toisia tästä ihmistasolta katsoen.

Wise men know their practices and experiences of many incarnations but are silent; they judge
others by this Soul standard.

Viisaat tietävät käytäntönsä ja kokemuksensa monista inkarnaatioista, mutta ovat hiljaa. He tuomitsevat toisia tällä Sielutasolta.

Those new to spiritual practices in this lifetime may be old veterans of many incarnations.
Those experienced in spiritual practices in this lifetime may be toddlers from a soul-standpoint.

He jotka ovat uusia hengellisiä harjoittelijoita tässä elämässä voivat olla vanhoja veteraaneja monista inkarnaatioista. He jotka ovat kokeneita hengellisissä harjoituksissa tässä elämässä saattavat olla taaperoita sielun näkökulmasta katsottuna.