Huomasin että nämä muistuttavat omia viestejäni... miksi näitä ei ole jo jaettu, miksi näitä ei ole kouluissa jo oppikirjoissa? (Jotenkin hullua että luen näistä vasta nyt, sitä vain mietin.)

Walt Rogers:

"Ihmiskunnan täytyy muuttua selviytyäkseen, monia asioita tapahtuu ja meidän täytyy muuttua planeetan mukana. Tämä aurinkokunta liikkuu avaruuden alueelle missä on korkeampi värähtely. Se aiheuttaa muutoksia planeetan olemuksessa sekä meissä ihmisissä, planeetan värähtelytaso nousee. Siksi myös ihmisen täytyy nostaa värähtelyään että kykenisi elämään planeetalla. Näitä värähtelyjä voidaan nostaa ainoastaan ihmisten ajattelutavalla: ajattelemalla parempia asioita luomakunnassa, henkistä ajattelua, kohottavaa ajattelua pitkästä pimeydestä.

 

Tämän hetkiset olosuhteet eivät ole elinkelpoisia uudella värähtelyn alueella. Monet planeetat elävät kuten mekin (kanavoinnin lähde), on kuitenkin toisia jotka eivät, sillä ne eivät ole vielä päässeet käsitykseen elämästä. He alkavat ymmärtää kuitenkin hitaasti. Elämämme on ihanteellinen, kaikkea on runsaasti, jokainen on vapaa eikä kukaan yritä johtaa toisia. Lapsien annetaan ilmaista itseään, yksilöä hallitsee vain ja ainoastaan Luoja. Meitä kaikkia hallitaan rakkaudella, jumalan rakkaudella, lähimmäisenrakkaudella, kaiken elämänmuotojen rakkaudella. Se elämäntapa on hyvin nautinnollista, ei tällaista tylsää olemassaoloa kuten nyt."

 

Tuesday, September 30, 1958 :   Greetings, my friends.I wish to talk to you this evening about love. Love is the greatest force in the creation. It will stand the ravages of time and come forth victorious. Your peoples do not understand the true meaning of love. You look upon love as possessing. It should be giving. Give of your thoughts, your time, yourselves, to help others. The Creator loves you through everything. So must you. See your neighbor and yourself as perfection, then you will know true love. I leave you now. Adonai, my son.

Suomennos:  Tervehdys ystäväni. Haluaisin puhua tänä iltana rakkaudesta. Rakkaus on suurin voima luomakunnassa. Se kestää ajan koettelemuksissa ja tulee esiin voitokkaana. Te ihmiset ette ymmärrä rakkauden todellista merkitystä. Luulette sen tarkoittavan omistamista. Se on antamista. Anna ajatuksiasi, aikaasi, itsestäsi auttaaksesi toisia. Luoja rakastaa sinua kaiken kautta. Niin sinunkin täytyy. Näe naapurisi ja itsesi täydellisinä, siten tiedät todellisen rakkauden.  Lähden nyt. Adonai, poikani.

 

Man has created so-called evil in his own mind. Once he has cleared his mind of his own creations, the true creation will reveal itself in all its glory, perfection and harmony. Perfection and harmony: two words that are the key to man’s true heaven. Love one another for the harmony. Love the Creator for the perfection.

Suomennos: Ihminen on itse kehittänyt mielessään niin kutsutun pahuuden. Kun hän on puhdistanut mielensä omista kehitelmistään, todellinen olemus voi paljastaa itsensä kaikessa upeudessaan, täydellisyydessään ja harmoniassa. Täydellisyys ja harmonia: kaksi sanaa jotka ovat avain ihmisen todelliseen taivaaseen. Rakastakaa toisianne harmonian vuoksi. Rakastakaa Luojaa täydellisyyden vuoksi.

 

Others who think for themselves are often ridiculed and suppressed until they give up seeking the truth. When this happens, the Creator has lost another son for the time being.

Suomennos: Toiset jotka ajattelevat itse tulevat usein pilkatuiksi ja aliarvioiduiksi kunnes he lopettavat totuuden etsimisen. Kun tällaista tapahtuu, Luoja on silläerää kadottanut jälleen yhden lapsen.

 

How much better it would be for your peoples if every moment was Thanksgiving, thanking the Creator for your fellow man, as it was intended in the beginning of creation. This is a great trouble with your peoples. You only do these things for such a short period of time. They should be practiced constantly so that you could be receiving the blessings of the Father.

Suomennos: Miten paljon paremmin teillä olisi jos jokainen hetki olisi Kiitospäivä (juhlapäivä), kiittäen Luojaa kumppaneistasi, kuten oli tarkoitus luomisen alussa. Tämä on suuri ongelma teillä. Teette näitä asioita vain niin lyhyen aikaa kerrallaan. Niitä täytyisi harjoittaa jatkuvasti siten että saisitte Isän siunauksia.

 

Some of your peoples think they are better than others. In reality they are not. All are the same children of the Father. Others try to rule by force. This should not be. Free will was created. Why should the wrong thinking of a few be forced upon many? The real meaning of love is to be able to look upon your fellow man and see the Creator regardless of how this person is expressing himself. This is true love. This is the love you must gain to enter the Kingdom of Heaven, as is stated in a similar manner in your holy works.

Suomennos: Jotkut ihmisistänne ajattelevat olevansa parempia kuin toiset. Todellisuudessa he eivät ole. Kaikki ovat Isän lapsia samanlaisia. Toiset yrittävät hallita voimalla. Niin ei pitäisi olla. Vapaa tahto luotiin. Miksi vain muutamien väärinajattelu täytyisi pakottaa monille? Rakkauden todellinen tarkoitus on kyky katsoa kaltaistasi ihmistä ja nähdä Luoja huolimatta siitä miten henkilö ilmaisee itseään. Tämä on todellista rakkautta. Tämä on se rakkaus joka sinun täytyy saavuttaa päästäksesi Taivasten valtakuntaan, samaan tapaan kuin on ilmaistu pyhissä kirjoituksissanne.

 

Kannattaa lukea kaikki, en ehdi suomentaa enempää:

http://www.llresearch.org/origins/brown_notebook/brown_notebook_1958.aspx

 

Gregg Prescott:  "He jotka eivät nosta värähtelytasoaa, huomaavat vaikeutuvaa siirtymistä eteenpäin ja saattavat jäädä entiselleen kierroksen ajaksi, 20 000 vuodeksi. He jotka tekevät työnsä, siirtyvät eteenpäin Äiti Maan kanssa. Värähtelyitä voidaan nostaa ainoastaan ajattelemalla parempia ajatuksia. Aina kun joku herää ja alkaa nostaa omaa värähtelyään, olemassaoleva todellisuutemme muuttuu uuteen ja positiivisempaan todellisuuteen. Jos taas elämme pelossa, todellisuutemme muuttuu kohti negatiivista lopputulosta."

 

The following is an excerpt from “The Brown Notebook” which is a channeling from Walt Rogers that was done in the 1950’s.

"Man in his present state on your planet must change in order to survive. Many things will take place on this planet. Therefore man will have to change with the planet. This solar system is moving into an area of space where the vibrations are much higher. This will cause changes in your planet’s features. It will also cause changes in your peoples. The vibrations on the planet will become higher. Therefore man will have to raise his vibrations in order to exist on your planet. These vibrations can only be raised by the people’s thinking: thinking better thoughts of everything in the creation, more spiritual thinking, thoughts that will lift the people of Earth out of the darkness and mud they have lived in for so long.
This planet and solar system are moving into a new area of vibrations in which conditions as they are now on this planet will not survive.
Many, many planets live as we do. However, there are others that do not, because they have not come to the understanding of life of which we have. They are beginning to understand, however, some more slowly than others.
Our life is an ideal way of life. We have everything in plenty. Everyone is free. We do not try to rule one another. Our children are allowed to express themselves, not the wishes of the parents, as you call them. Each individual is ruled by none but the Creator.
We are all ruled by love, love of the Creator, love of one another, love of everything in the creation. We find this way of life very enjoyable, not the drab existence had by your people on Earth."
 

http://sitsshow.blogspot.fi/2016/07/David-Wilcock-Contact-in-the-Desert-Compilation-7-Hour-Video-The-Solar-System-Is-Moving-Into-A-New-Area-Of-Vibration.html